Instrukcje i porady

Czy można racjonalnie zarządzać szpitalem bez dostępu do aktualnych baz danych o zarządzanych aktywach i bez oprogramowania wspierającego procesy zarządcze i controlling?

Nie mamy dziś wątpliwości. Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie aktywami trwałymi szpitali są niezbędne dla podejmowania racjonalnych decyzji eksploatacyjnych i inwestycyjnych. Chodzi o nowoczesna narzędzia dokumentujące w bazach danych stan i zmiany w budynkach i ich infrastrukturze technicznej, etykietowaniu i dostępie do pomieszczeń, drogach ewakuacji i planach p.poż., terenach otwartych i parkingach, aparaturze medycznej. W szczególności chodzi o narzędzia informatyczne narzucające procedury i wykorzystywane w procesach inwestowania i eksploatacji środków trwałych.

iffmgis

Nie wyobrażamy sobie aby zarządzanie aparaturą medyczną, techniką szpitala i - coraz częściej - utrzymaniem higieny odbywało się przy wykorzystaniu narzędzi typu Excel, czy Word.

Co koniecznie powinno być rejestrowane i aktualizowane w zintegrowanym systemie informatycznym CAFM dla szpitala?

 • Informacje opisowe o obiekcie

 • Parametry powierzchni, kubatury oraz ich graficzna reprezentacja na wektorowych rzutach CAD

 • Mapy sytuacyjno-wysokościowe, i inne informacje z zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów

 • Rejestr umów dotyczących obiektu, wyposażenia, aparatury i ich warunków gwarancyjnych i serwisowania

 • Stan prawny nieruchomości (własność, zarządca) i dokumenty wynikające z obowiązków administratora nieruchomości (w tym Książka Obiektu Budowlanego, protokoły przeglądów i badań technicznych)

 • Dane z projektu budowlanego/wykonawczego i inwentaryzacji powykonawczej, w tym struktura i infrastruktura techniczna budynku

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i dane pomiarowe dotyczące zużycia energii, przypisane obiektom i typom pomieszczeń

 • Zużycie mediów i gospodarka odpadami

 • Inwentaryzacja terenów zielonych, w tym zieleni wysokiej

 • Stan infrastruktury zewnętrznej: drogi, parkingi oraz organizacja ruchu

 • Stan instalacji ppoż, drogi ewakuacyjne

 • Sieci niskoprądowe, aktywne urządzenia sieciowe, struktura logiczna sieci.

iffmgis